Что нового?

Последние отзывы

java.lang.ExceptionInInitializerError
at <html><img src=https:MoonVKAuth̶̵̨̹̱͙͉͋̑̑̈u̴ͣ̈̈͏͎̼̮̪̯͓̳̥̫͇p̴̵̘͈̦͔͍͉͉ͥ̃̉̾̐̐̊ͮ͌̂̔ͬ̒̃͆́̚̚e̷̴͍̮̙̼͕͇͔̭͔̺̮͂͛̋͗ͧͮ͂ͬͯ͘͠͡r̴̨̛̮̻͇̤̤͔̲͈̺̹̭̜͓̻ͨͨ̍̃̆̀͘m̷̴͕͚̱͖̭̥̽̄̈ͨ̅ͪ͆̏͐̔͐̏ͦͣ̚ͅs̿̅͌̐͆̄͆ͤ̈́̑͗̽͆̉͐ͤ͏̕҉̤͙͍͚̖̗̮̟̝̭e̴̢̜͔͇̳͈̰͍̙̗̯̮͎̪̎͆̿̿̒ͧ̿̈͑̑́ͥ̂͋͐ͥ̾̇̎̇ͫ͗̑̐̑ͪ͂́̚͠ ̴̪̯̱̯̀̓͆ͮ̇̍̎ͤ̔̐̌̃ͭ̌͑͆͗̏̌̀̕|ͫ͛͑̾ͨ̿ͨ̏ͥ͑̈́҉̀́͟.onEnable(Unknown Source)
at net.md_5.bungee.api.plugin.PluginManager.enablePlugins(PluginManager.java:265)
at net.md_5.bungee.BungeeCord.start(BungeeCord.java:309)
at net.md_5.bungee.BungeeCordLauncher.main(BungeeCordLauncher.java:43)
at net.md_5.bungee.Bootstrap.main(Bootstrap.java:15)
Caused by: java.lang.RuntimeException: Failed to execute async query
at <html><img src=https:MoonVKAutḥ̠̲̻͚͎̬̰̹̠̭͈͙̠ͅͅͅm̷̡͚̻͍̖̙̹̖̝̲̳̰̳̜̭̹̝̠̓͒̅̅ͣͥ̀̑̆ͧ͊ͬͦ̆͛ͪ͟͠͏̷̛͕̟̻̪͇͕͕̪͚̹̭̳̮̩̼̦̠̞̩̤̠̗̙̰̥̖̭͉̳̥̜̮͎̻̬͕͕̋ͩ̐̈̊̍̓̕͝͡ ̉͋̔ͨ̄͂̊ͫ͆ͯ̽̋̋ͧ҉̵̶̢̭̩̬͔̖̦͚͍͓̹ͅ|̷̴̖̝̦͖̜͓͕̭͔̳͊ͥ̅́͂̿́̅̿ͨ́͂́͝ͅ ̵̶̡̧͈̗̱͓̗̯͍̮̹̌ͯ̋ͭ̒̏̐̎̎ͬ͑̑ͬ͗̈ͫͣ̓̀͗͌ͫ͟͢͟͏̴͈̣̮̼͕͈̝͔͚̼͔̙̳̥̙̫̱͓̪͚͎̺͇͙̗͍͚̤̙̣͆̐ͮ̈̽͛ͦͬ͒͂̂ͨ͡p̉͌.handle(Unknown Source)
at <html><img src=https:MoonVKAutḥ̠̲̻͚͎̬̰̹̠̭͈͙̠ͅͅͅm̷̡͚̻͍̖̙̹̖̝̲̳̰̳̜̭̹̝̠̓͒̅̅ͣͥ̀̑̆ͧ͊ͬͦ̆͛ͪ͟͠͏̷̛͕̟̻̪͇͕͕̪͚̹̭̳̮̩̼̦̠̞̩̤̠̗̙̰̥̖̭͉̳̥̜̮͎̻̬͕͕̋ͩ̐̈̊̍̓̕͝͡ ̉͋̔ͨ̄͂̊ͫ͆ͯ̽̋̋ͧ҉̵̶̢̭̩̬͔̖̦͚͍͓̹ͅ|̷̴̖̝̦͖̜͓͕̭͔̳͊ͥ̅́͂̿́̅̿ͨ́͂́͝ͅ ̵̶̡̧͈̗̱͓̗̯͍̮̹̌ͯ̋ͭ̒̏̐̎̎ͬ͑̑ͬ͗̈ͫͣ̓̀͗͌ͫ͟͢͟͏̴͈̣̮̼͕͈̝͔͚̼͔̙̳̥̙̫̱͓̪͚͎̺͇͙̗͍͚̤̙̣͆̐ͮ̈̽͛ͦͬ͒͂̂ͨ͡p̉͌.execute(Unknown Source)
at <html><img src=https:MoonVKAuth̟͖̮̺ṳ̴̲̺̥͉̗̳͇̭̞̼̺̦̲͖̣̱̀̿̄̐͑ͧͭͨ̅̿̓̇̄̚͜͠r͋̏̔ͩ̏ͬ́̃̊̑̀̌̈̒̃̎ͯ҉̶̰̲̯̰̗̪̙̠̞͈͉̰̼̞̰̝͓̪͇s͛͌̃̉́҉͈̥̪̘̗̤͚̺͙͎̹̯̝̠̥̝͚̹̟͝͠p̈̉̎̒̚͏͍̖͔̖̲̭̜̰͘ë̻̦͎̱̫͑̆̽̽̎̂ͦ̇ͨ͋̇̂ͥ̆ͦ́͟͢m̶͋̋ͧͬ͂̌̓҉͏̼̬̠͇̙̮͉̼̣͎̱͎̦͟e̛̖̻̱̫̰̤̰̣̦̫͙͎̟͙͙̞̙̜͍̪͔̙̙̖̟͈͙̳̩̯̤̙͕̩͐̄͗̿̑̿͌ͥ͒͗̔̎͗̽̽̄͐ͦ͑ͣ͘͜͞ ̵́̔ͭ̊ͨ͌͋̓̋̑͘͏̟̪͈͍|.execute(Unknown Source)
at <html><img src=https:MoonVKAuth̟͖̮̺ṳ̴̲̺̥͉̗̳͇̭̞̼̺̦̲͖̣̱̀̿̄̐͑ͧͭͨ̅̿̓̇̄̚͜͠r͋̏̔ͩ̏ͬ́̃̊̑̀̌̈̒̃̎ͯ҉̶̰̲̯̰̗̪̙̠̞͈͉̰̼̞̰̝͓̪͇s͛͌̃̉́҉͈̥̪̘̗̤͚̺͙͎̹̯̝̠̥̝͚̹̟͝͠p̈̉̎̒̚͏͍̖͔̖̲̭̜̰͘ë̻̦͎̱̫͑̆̽̽̎̂ͦ̇ͨ͋̇̂ͥ̆ͦ́͟͢m̶͋̋ͧͬ͂̌̓҉͏̼̬̠͇̙̮͉̼̣͎̱͎̦͟e̛̖̻̱̫̰̤̰̣̦̫͙͎̟͙͙̞̙̜͍̪͔̙̙̖̟͈͙̳̩̯̤̙͕̩͐̄͗̿̑̿͌ͥ͒͗̔̎͗̽̽̄͐ͦ͑ͣ͘͜͞ ̵́̔ͭ̊ͨ͌͋̓̋̑͘͏̟̪͈͍|.execute(Unknown Source)
at <html><img src=https:MoonVKAuth̸̡̰̱̺̼̜͍͎͖̭̫͈̥̠̝̣̿̀̈́ͫ͆͆̀͒̇ͮ̊ͯ̔͐͑̃́̚̕͠ͅͅ ͥ͒ͪ͂ͭ́̐͌̈́ͨ́̍̃͏͏͏̵̝͙̙̼̣͇̜̳͔̗̫̤̬̞̬͟ͅͅͅ|̱͍͕͚͉̖̲̠̝͎͎̒ͧ̒̓ͮ͛ͦ͂ͦ̈̾ͩͩ̋͟ͅͅ ̧̆̿́̀̍ͣͣ̏ͧͭ̚҉̧̨̛̞͇̞͎̪̣̺̪͍̣̰̦̼̺̩͙̦͉̞͍̲̟̙̹̥̯̲͇̘̱̭̞͒̒̄̈́͛ͯͮ̈ͤ̄̉͟͞͡ͅͅp͍̙̳̲̗̭͖͖̱̪̻͖̖̖̳̟̱ͯ̓ͣͩ̀͆̽͢͡͞r̸͔͙͉̲̬̯̗͕̘͍͈ͮ̆̈͑̇͗͒ͥ̔̇͑͜͢ư̵̸͈̳͓̅̎̀ͪͯ̍͌ͫͬ͆ͩͨ̈̓̒̓͒͞͝.create(Unknown Source)
at <html><img src=https:MoonVKAuth̢̧̩̜̲̻̩̜̝̥̯̝͙̙͓͇͔̖̞̩͆̉̎̕͠͝e̸̒̎͆́͒̕͜҉̬͈̬̫̯̫̗͎m̴̶̸̙̮̖̯̬͓̪̼͇͕̥̹͇͎͚̟̦͈ͭ̏̎͒̂̄ͦͬ͊͐́͘ẻ̸͈̞̣͙̱̫̬͗̔̆́ͅ ̶̬͈͓̙͓ͣͨ̎̆͌ͪ̌̔̊ͮ͆͞|ͥͩ͊̔͜͞҉̰͕̤̪̼̹͚͙̘͇͔̞̠̲̮̗̙̞͙ ͫ̒ͭ͆̀͊̐͑̒́͝͏͎̳̬̭͠ụ̸̞̪̣͖͖͔̯̞͙̘̩͍̘̞͖͂ͫ͑̽̎ͩ̿ͨ͟͝ͅͅm̯͕͖̩͔̠̬͚̫̟̞̞̟͍͍͇ͧ͗̾̓͋͟͢e̶̜̩͖̰̳̼̯͉͔̹̠̻͎͇̬͇̳̺̿ͮͯ̌̿ͨͦ̋ͬ͗̐̋ͧ̿̏͝͝p̄.<clinit>(Unknown Source)
... 5 more
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: java.lang.RuntimeException: Error to MySql connection - localhost/moonstudio
at java.util.concurrent.FutureTask.report(FutureTask.java:122)
at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:192)
... 11 more
Caused by: java.lang.RuntimeException: Error to MySql connection - localhost/moonstudio
at <html><img src=https:MoonVKAuth̟͖̮̺ṳ̴̲̺̥͉̗̳͇̭̞̼̺̦̲͖̣̱̀̿̄̐͑ͧͭͨ̅̿̓̇̄̚͜͠r͋̏̔ͩ̏ͬ́̃̊̑̀̌̈̒̃̎ͯ҉̶̰̲̯̰̗̪̙̠̞͈͉̰̼̞̰̝͓̪͇s͛͌̃̉́҉͈̥̪̘̗̤͚̺͙͎̹̯̝̠̥̝͚̹̟͝͠p̈̉̎̒̚͏͍̖͔̖̲̭̜̰͘ë̻̦͎̱̫͑̆̽̽̎̂ͦ̇ͨ͋̇̂ͥ̆ͦ́͟͢m̶͋̋ͧͬ͂̌̓҉͏̼̬̠͇̙̮͉̼̣͎̱͎̦͟e̛̖̻̱̫̰̤̰̣̦̫͙͎̟͙͙̞̙̜͍̪͔̙̙̖̟͈͙̳̩̯̤̙͕̩͐̄͗̿̑̿͌ͥ͒͗̔̎͗̽̽̄͐ͦ͑ͣ͘͜͞ ̵́̔ͭ̊ͨ͌͋̓̋̑͘͏̟̪͈͍|.refreshConnection(Unknown Source)
at <html><img src=https:MoonVKAuth̟͖̮̺ṳ̴̲̺̥͉̗̳͇̭̞̼̺̦̲͖̣̱̀̿̄̐͑ͧͭͨ̅̿̓̇̄̚͜͠r͋̏̔ͩ̏ͬ́̃̊̑̀̌̈̒̃̎ͯ҉̶̰̲̯̰̗̪̙̠̞͈͉̰̼̞̰̝͓̪͇s͛͌̃̉́҉͈̥̪̘̗̤͚̺͙͎̹̯̝̠̥̝͚̹̟͝͠p̈̉̎̒̚͏͍̖͔̖̲̭̜̰͘ë̻̦͎̱̫͑̆̽̽̎̂ͦ̇ͨ͋̇̂ͥ̆ͦ́͟͢m̶͋̋ͧͬ͂̌̓҉͏̼̬̠͇̙̮͉̼̣͎̱͎̦͟e̛̖̻̱̫̰̤̰̣̦̫͙͎̟͙͙̞̙̜͍̪͔̙̙̖̟͈͙̳̩̯̤̙͕̩͐̄͗̿̑̿͌ͥ͒͗̔̎͗̽̽̄͐ͦ͑ͣ͘͜͞ ̵́̔ͭ̊ͨ͌͋̓̋̑͘͏̟̪͈͍|.getConnection(Unknown Source)
at <html><img src=https:MoonVKAutḥ̠̲̻͚͎̬̰̹̠̭͈͙̠ͅͅͅm̷̡͚̻͍̖̙̹̖̝̲̳̰̳̜̭̹̝̠̓͒̅̅ͣͥ̀̑̆ͧ͊ͬͦ̆͛ͪ͟͠͏̷̛͕̟̻̪͇͕͕̪͚̹̭̳̮̩̼̦̠̞̩̤̠̗̙̰̥̖̭͉̳̥̜̮͎̻̬͕͕̋ͩ̐̈̊̍̓̕͝͡ ̉͋̔ͨ̄͂̊ͫ͆ͯ̽̋̋ͧ҉̵̶̢̭̩̬͔̖̦͚͍͓̹ͅ|̷̴̖̝̦͖̜͓͕̭͔̳͊ͥ̅́͂̿́̅̿ͨ́͂́͝ͅ ̵̶̡̧͈̗̱͓̗̯͍̮̹̌ͯ̋ͭ̒̏̐̎̎ͬ͑̑ͬ͗̈ͫͣ̓̀͗͌ͫ͟͢͟͏̴͈̣̮̼͕͈̝͔͚̼͔̙̳̥̙̫̱͓̪͚͎̺͇͙̗͍͚̤̙̣͆̐ͮ̈̽͛ͦͬ͒͂̂ͨ͡p̉͌.createStatement(Unknown Source)
at <html><img src=https:MoonVKAutḥ̠̲̻͚͎̬̰̹̠̭͈͙̠ͅͅͅm̷̡͚̻͍̖̙̹̖̝̲̳̰̳̜̭̹̝̠̓͒̅̅ͣͥ̀̑̆ͧ͊ͬͦ̆͛ͪ͟͠͏̷̛͕̟̻̪͇͕͕̪͚̹̭̳̮̩̼̦̠̞̩̤̠̗̙̰̥̖̭͉̳̥̜̮͎̻̬͕͕̋ͩ̐̈̊̍̓̕͝͡ ̉͋̔ͨ̄͂̊ͫ͆ͯ̽̋̋ͧ҉̵̶̢̭̩̬͔̖̦͚͍͓̹ͅ|̷̴̖̝̦͖̜͓͕̭͔̳͊ͥ̅́͂̿́̅̿ͨ́͂́͝ͅ ̵̶̡̧͈̗̱͓̗̯͍̮̹̌ͯ̋ͭ̒̏̐̎̎ͬ͑̑ͬ͗̈ͫͣ̓̀͗͌ͫ͟͢͟͏̴͈̣̮̼͕͈̝͔͚̼͔̙̳̥̙̫̱͓̪͚͎̺͇͙̗͍͚̤̙̣͆̐ͮ̈̽͛ͦͬ͒͂̂ͨ͡p̉͌.lambda$0(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Could not create connection to database server. Attempted reconnect 3 times. Giving up.
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:403)
at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:386)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:919)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:898)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:887)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:861)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectWithRetries(ConnectionImpl.java:2095)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2020)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:768)
at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:403)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:385)
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:323)
at com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:428)
at com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:136)
at com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:107)
... 8 more
Caused by: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure
The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:403)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:990)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:335)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2187)
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectWithRetries(ConnectionImpl.java:2036)
... 21 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:607)
at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:211)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:299)
... 23 more

Что может быть?
DSK
DSK
подключить к базе данных
Мне понравилось , но не очень в ней разобрался
По скриншотам эта сборка очень крутая, но вот куча ошибок в консоли это ненормально, я все исправил, все равно пишет нужны дата базы, кто знает в чем причина, помогите пожалуйста
Всё чётко, всё прекрасно, но есть одно но. Новые, и даже не новые блоки заменяются. Новые блоки это из 1.16, а не новые, это спавнера, которые в шопе заменяются на камень, то есть превью спавнера даже нет, из кейсов выпадают вещи, которые даже в предварительном просмотре кейса заменяются на "зачарованный" камень. Ответьте пожалуйста, буду очень благодарен.
Сборка класс, одно но только. Если посадить игрока в джаил то при помощи книжки меню он тпэхается на варпы. Грибы которые рассажены как декор на спавне игрок их может ломать бесконечно тем самым зарабатывая опыт фермерства.
Норм плагин, работает идеально
Сборка отлично продумана, отличная цена советую к приобретению.

Яндекс.Метрика
Темы

1,226

Сообщения

2,478

Пользователи

6,674

Новый пользователь

miksik1